Aktualności - Nabór wniosków o dofinansowanie - 2012

UWAGA!!!! 

JESZCZE TYDZIEŃ NA PISANIE WNIOSKÓW. 

 

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania - „Razem Silniejsi” w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach działań:

1. „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (nabór nr IV/LGD”RazemSilniejsi”/PROW-LEADER/4.1/413-312/2012),
2. „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” (nabór nr IV/LGD”RazemSilniejsi”/PROW-LEADER/4.1/413-311/2012)
3. „Małe projekty” (nabór nr IV/LGD”RazemSilniejsi’/PROW-LEADER/4.1/413-MP/2012) - operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 PROW 2007 – 2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
4. „Odnowa i rozwój wsi” (nabór nr IV/LGD”RazemSilniejsi”/PROW-LEADER/4.1/413-313/2012),

I. Termin składania wniosków:
Wnioski o przyznanie pomocy na poszczególne działania wraz z załącznikami można składać osobiście w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 w terminach:
1. „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” - od 09 lipca do 27 lipca 2012 r.
2. „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” - od 09 lipca do 27 lipca 2012 r.
3. „Małe projekty” - od 09 lipca do 27 lipca 2012 r.
4. „Odnowa i rozwój wsi” - od 01 października 2012 do 30 października 2012
Decyduje data wpływu wniosku do Biura Lokalnej Grupy Działania - „Razem Silniejsi”.

II. Miejsce składania wniosków:
Wnioski składa się w Biurze Lokalnej Grupy Działania - „Razem Silniejsi”, ul. Armii Krajowej 3;
19 – 300 Ełk (II piętro, pokój nr 12).

III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:
Formularze wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania - „Razem Silniejsi”
oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronach internetowych:
- Lokalnej Grupy Działania - „Razem Silniejsi” www.razemsilniejsi.org,
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego www.sporol.warmia.mazury.pl
oraz w biurze LGD - „Razem Silniejsi” i Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1.
Dla naborów operacji, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” informacje dostępne są również na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl oraz w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego i w Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

IV. Minimalne wymagania.
1. Projekt może otrzymać rekomendację do dofinansowania, gdy operacja jest zgodna z przedsięwzięciem/ami, na które ogłoszono nabór (realizuje kryteria minimum jednego z przedsięwzięć) oraz otrzyma minimum 10 pkt.
2. Do dalszej oceny na podstawie lokalnych kryteriów wyboru zostaną przekazane operacje uznane za zgodne przez co najmniej połowę członków Rady (50% + 1 głos – zgodnie z zapisami Regulaminu Rady Decyzyjnej).
V. Limit dostępnych środków wynosi dla poszczególnych naborów:
1. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 124 014,00 zł,
2. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 24 014,00 zł,
3. Małe projekty – 297 790,00 zł.
4. Odnowa i rozwój wsi – 589 158,00 zł,

VI. Dodatkowe informacje:

Beneficjenci mogą skorzystać z pomocy eksperta przy przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze LGD - „Razem Silniejsi”, ul. Armii Krajowej 3;
19 – 300 Ełk; tel. (87)6104437 lub 505-036-318, e-mail: biuro@razemsilniejsi.org.


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Informacja opracowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Lokalną Grupę Działania - „Razem Silniejsi”.
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
– Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Lokalna Grupa Działania Razem Silniejsi
ul.Armii Krajowej 3 19-300 Ełk
tel. 87 610 44 37 / 505 036 318
fax. 87 610 38 70
e-mail:
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Lokalna Grupa Działania „Razem Silniejsi” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach osi 4 – Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.