top of page
  • razemsilniejsi

Co z tymi przerwami?W kwietniu weszła nowelizacja prawa dotyczącego przerw w pracy, dlatego przyjrzymy się mu teraz 🔎

Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę obowiązek informowania pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej nie później niż w terminie 7 dni od dnia dopuszczenia pracownika do pracy o przysługujących mu przerwach w pracy.

Zgodnie z Kodeksem pracy zatrudniony ma prawo do 15-minutowej przerwy wliczanej do czasu pracy w sytuacji, gdy dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin. W nowelizacji tego aktu prawnego przewidziano wprowadzenie dwóch dodatkowych przerw również traktowanych jak czas przepracowany. Przeznaczone są dla pracowników pracujących powyżej 9 godzin. Według nowego brzmienia art. 134, jeżeli dobowy wymiar czasu pracownika:

  • jest dłuższy niż 9 godzin – pracownik zyska prawo do dodatkowej przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut;

  • jest dłuższy niż 16 godzin – pracownik zyska prawo do kolejnej przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut.

Przerwa w pracy dla osób z niepełnosprawnością

Pracownicy z niepełnosprawnością również mogą liczyć na dodatkowe 15 minut przerwy w pracy. Wynika to z art. 17 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przerwa przysługuje na wypoczynek lub gimnastykę usprawniającą. Ustawa nie różnicuje tego uprawnienia ze względu na posiadany stopień niepełnosprawności – mają do niej prawo zarówno osoby z orzeczeniem o lekkiej, jak i znacznej niepełnosprawności.

Przerwa na lunch

W zależności od stanowiska pracy pracodawca może wprowadzić nieodpłatną przerwę w wymiarze czasu pracy nieprzekraczającym 60 minut. Przerwa ta potocznie nazywana jest przerwą lunchową i nie jest wliczana do czasu pracy. Pracownik może ten czas wykorzystać indywidualnie według własnych potrzeb. Przerwa ta nie narusza prawa do 15-minutowych przerw.

Przerwa w pracy na karmienie dla matek

Kobieta karmiąca dziecko ma prawo skorzystać z następujących przerw na karmienie:

  • w przypadku czasu pracy trwającego krócej niż 4 godziny kobietom karmiącym dziecko przerwa nie przysługuje;

  • w przypadku czasu pracy w wymiarze 4–6 godzin kobietom karmiącym dziecko przysługuje jedna przerwa 30-minutowa (lub odpowiednio 45-minutowa przy więcej niż jednym dziecku);

  • w przypadku czasu pracy trwającego dłużej niż 6 godzin kobietom karmiącym dziecko przysługują dwie przerwy 30-minutowe (lub odpowiednio 45-minutowa przy więcej niż jednym dziecku).

Przerwa w pracy przy komputerze

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe pracownik, który pracuje przy komputerze, ma następujące prawa:

  • po każdej przepracowanej godzinie przy komputerze może skorzystać z minimum 5-minutowej przerwy wliczanej do czasu pracy;

  • łączenie pracy przy komputerze z innymi zajęciami, które nie obciążają wzroku oraz umożliwiające zmianę pozycji ciała.

Co w wypadku pracy na umowie zlecenia?

Umowę cywilnoprawną reguluje Kodeks Cywilny, więc przepisy Kodeksu Pracy nie mają w tym przypadku zastosowania. Oznacza to, że wymiar czasu pracy nie jest w żaden sposób ograniczony. To od obustronnych ustaleń (między zleceniodawcą i zleceniobiorcą) zależy dzienny czas wykonywania zlecenia.

16 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page