top of page
  • razemsilniejsi

Negocjację w sprawie zmian w Regulaminach - Monitoring Wizyjny

W zeszły czwartek spotkaliśmy się z pracodawcą na spotkaniu negocjacyjnym w temacie konsultacji zmian do regulaminów Spółek. Zważywszy na priorytetowy charakter sprawy, prowadziliśmy z konsultacje z członkami na temat jakie zmiany powinny być wdrażane w najbliższym czasie w TP i które miały być przedstawione na przedmiotowym spotkaniu. Zwróciliście uwagę na następujące kwestie:

- uregulowanie procedury przyznawania urlopów (wyznaczenie terminu);

- wyjścia do WC – traktowane nie jako przerwa od pracy;

- zasady premiowania powinny być ujęte jako regulamin premiowania i stanowić załącznik do Regulaminów;

- rozliczanie ewidencji czasu pracy w tym nadgodzin zgodnie z Kodeksem Pracy.

Na nasz wniosek czas trwania negocjacji został przedłużony z godziny (zaproponowanej przez stronę pracodawcy) do 2 godzin, co spowodowało, że spotkanie było o wiele bardziej merytoryczne.

W trakcie spotkania Organizacja Związkowa przedstawiła potencjalne ww. zmiany do Regulaminów. Przedmiotowe zmiany będą głównym tematem sierpniowego spotkania negocjacyjnego z pracodawcą.


W kwestii wprowadzenia nowych zapisów do Regulaminów związanych z monitoringiem wizyjnym dzięki sugestiom i uwagom ze strony Związku, wprowadzono zapisy, które bezpośrednio regulują, że monitoring miejsca pracy dotyczy jedynie Zakładów pracy, a więc biurowców – nie dotyczą więc waszych domów i mieszkań jeśli świadczycie pracą zdalną.


Uważamy to za ogromny sukces Związku Zawodowego, ponieważ wielokrotnie pojawiały się obawy ze strony pracowników związane z możliwością inwigilacji we własnym domu. Kolejnym postulatem Związku w kontekście monitoringu wizyjnego było wyszczególnienie zasad, osób odpowiedzialnych za analizę i przechowywanie nagrań. Pierwotnie zapisy w tym zakresie były bardzo ogólne, natomiast zależało nam wszystkim, żeby te zasady były doprecyzowane jak tylko jest to możliwe. I to się udało.

Ogromne gratulację dla Komisji, która ze wsparciem ekspertów zrobiła wspaniałą rzecz. A dla Nas wszystkich ogromne gratulację, że dzięki rozwojowi związku nasz głos jest coraz bardziej słyszalny!


W ten czwartek odbędą się kolejne negocjację, których tematem będą sprawy inne niż związane z Regulaminami. Stay tuned! RAZEM SILNIEJSI! ___________________________________________________________________ Negotiating Changes to the Regulations - Video Surveillance Last Thursday, we met with the employer for a negotiating meeting on the subject of consulting changes to the Companies' bylaws. Given the priority of the matter, we consulted with the members on what changes should be implemented in the near future in TP and which were to be presented at this meeting. You highlighted the following issues:

- regulation of the procedure for granting leave (setting a deadline);

- Going to the toilet - treated not as a break from work;

- bonus rules should be included as bonus regulations and constitute an appendix to the Regulations;

- accounting of working time records, including overtime, in accordance with the Labour Code.


At our request, the duration of the negotiations was extended from one hour (proposed by the employer's side) to two hours, which made the meeting much more substantive.


During the meeting the Trade Union Organization presented potential above mentioned changes to the Regulations. These changes will be the focus of the August negotiation meeting with the employer.


In terms of introducing new provisions to the By-Laws related to video surveillance, thanks to the suggestions and comments from the Union, provisions were introduced that directly regulate that workplace monitoring only applies to Workplaces,

so office buildings - do not apply to your homes and apartments if you work remotely.


We consider this to be a huge success for the Trade Union, because there have been many concerns from employees about the possibility of surveillance in their own homes. Another demand of the union in the context of video surveillance was to specify the rules, persons responsible for analyzing and storing the recordings. Originally, the provisions in this area were very general, but we all wanted to make these rules more precise as possible. And this has been achieved.


Huge congratulations to the Commission, which with the support of experts did a great thing. And for all of us, huge congratulations, that thanks to the development of the union our voice is increasingly heard!


This Thursday we will have another negotiation, which will focus on other issues than the Rules. Stay tuned!


STRONGER TOGETHER!

41 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page