top of page
  • razemsilniejsi

To były dobre negocjacje! | This was a good negotiation!

English belowed


Poruszyliśmy wiele tematów. Niektóre z nich wciąż są rozwojowe i damy Wam znać, jak tylko będziemy mieć coś konkretnego. Ale mamy też dobre wiadomości!


Dzięki naszej interwencji, firma zrewidowała swoje podejście do wypłat dla osób na zlecenie! Do tej pory wypłaty były wysyłane 2 dni przed terminem. Teraz, jeśli 15 wypadnie w poniedziałek, zlecenia do banku będą wysyłane 3 dni wcześniej, co powinno rozwiązać problem opóźnień. Dodatkowo, wraz z następną wypłatą mają zostać wypłacone odsetki od opóźnienia, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami! Ta obietnica to nasz bezprecedensowy sukces! Podobnie rzecz się ma z grafikami. Chociaż zapytania grafikowe osób na zleceniu są traktowane priorytetowo, to nie może się powtórzyć sytuacja, w której nie ma gotowych grafików na tydzień przed następnym miesiącem, a odpowiedzialna osoba z zarządu zobowiązała się do zajęcia się tym osobiście.

Na spotkaniu negocjacyjnym potwierdzono również ustalenia z ostatniego posiedzenia nowej komisji BHP, w której zasiadła nasza przewodnicząca, Marta (GRATULACJE!).

Osoby pracujące w Katowicach powinny do najbliższej środy otrzymać informację o możliwości wypożyczenia krzesła do domu.

Dzięki naszym staraniom, firma również zaczęła pracę nad dodatkowymi benefitami. Trzymamy rękę na pulsie i z niecierpliwością czekamy na wynik pracy!

Niestety, nie wszystkie wiadomości są tak dobre :C Różnica w opiniach dotyczących regulaminów premiowania oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wciąż pozostaje nierozwiązana. Dlatego też zwrócimy się do niezależnego arbitra, by odniósł się bezstronnie.Na koniec tematy z naszej petycji:

Ewidencja czasu pracy i nadgodziny – ruszają prace by sprawdzić, czy istnieje możliwość automatycznego zliczania godzin nadliczbowch. Jeśli będzie to niemożliwe, wrócimy do tematu. Pamiętajcie, że w razie niejasności w Waszych rozliczeniach, możecie się do nas zwrócić!


W kwestii wykorzystania przerw w celu załatwienia potrzeb fizjologicznych, szczególnie w pierwszej i ostatniej godzinie pracy zostanie podjęta próba ujednolicenia i wypracowania zasad z uwzględnieniem potrzeb pracowników przy jednoczesnym utrzymaniu ciągłości obsługi klienta. Chociaż nie były to wymarzone negocjacje, widzimy duży postęp i liczymy na to, że wspólna praca rozwiąże problemy dotyczące nas wszystkich. Pamiętajcie jednak, że tym większy mamy wpływ na naszą pracę, im większy jest nasz Związek. Dlatego nie czekaj i dołącz do nas! Tak jak my, miej wpływ na swoje miejsce pracy!

 

We have touched on many topics. Some of them are still in development and we will let you know as soon as we have something concrete. But we also have some good news!


Thanks to our intervention, the company has revised its approach to payouts to commissioned people! Until now, payouts were sent 2 days before the deadline. Now, if the 15th falls on a Monday, orders to the bank will be sent 3 days earlier, which should solve the problem of delays. In addition, interest on the delay is to be paid with the next payment, which is in line with current legislation! This promise is our unprecedented success!


The same applies to graphic designers. Although rostering requests from people on assignment are prioritised, there can be no repetition of a situation where no rosters are ready a week before the following month and the responsible management person has committed to dealing with this personally.


The negotiation meeting also confirmed the findings of the last meeting of the new health and safety committee, on which our chair, Marta, sits (CONGRATULATIONS!).

Those working in Katowice should receive information by next Wednesday about the possibility of borrowing a chair to take home.


Thanks to our efforts, the company has also started working on additional benefits. We are keeping our fingers on the pulse and we are looking forward to the result!


Unfortunately, not all the news is so good :C

The difference of opinion regarding the regulations on bonuses and the Company Social Benefits Fund still remains unresolved. We will therefore ask an independent arbitrator to give an impartial opinion.Finally, the topics from our petition:

Time Records and Overtime - work is starting to see if it is possible to count overtime automatically. If this is not possible, we will return to the topic. Please remember that if you are unclear about your accounts, you can contact us!


With regard to the use of breaks for physiological needs, especially in the first and last hour of work, an attempt will be made to harmonise and work out rules taking into account the needs of employees while maintaining continuity of customer service.


Although it was not a dream negotiation, we see a lot of progress and hope that working together will solve the problems that affect us all. But remember, the more impact we have on our work, the bigger our union is. So don't wait and join us! Like us, have an impact on your workplace!

339 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


bottom of page